Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή ΑΠΔ

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 20:26
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή ΑΠΔ

Με νέο Γενικό Έγγραφο, e-ΕΦΚΑ ενημερώνει για τα κάτωθι:

Με την εγκύκλιο 1/2020 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019 και της Β/7/οικ.53026/4585/14-11-2019 και παρασχέθηκαν οδηγίες για την καταχώριση των δεδομένων των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο από εργοδότες, όπου μεταξύ άλλων εξειδικεύονται οι περιπτώσεις σχετικά με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με την προσέλευση του εργοδότη στην Υπηρεσία μετά την αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ.

Με το γενικό έγγραφο 152298/Σ.48631/27-4-2021, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με Α.Π.Δ. που αφορούν την περίοδο της πανδημίας και περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε κατ' εξαίρεση η χορήγηση δυνατότητας καταχώρησης στο σύστημα των Α.Π.Δ. υποβαλλόμενων με μαγνητικό/ψηφιακό μέσο από εργοδότες, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ, εφόσον περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους, που έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους (απεικόνιση της ασφάλισης με χρήση στις ΑΠΔ του Τύπου Αποδοχών 18- Τακτικές Αποδοχές Covid-19).

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία διευκρινίζονται τα εξής: 

- Για τις περιπτώσεις εργοδοτών της ως άνω κατηγορίας που είχαν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας όχι το σύνολο, αλλά μέρος μόνο του προσωπικού τους - το οποίο ασφαλίζεται μέσω ΑΠΔ με τη χρήση του Τύπου Αποδοχών 18, χωρίς υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, λόγω κάλυψής τους απο τον Κρατικό Προϋπολογισμό - η υποχρέωση καταβολής των απαιτητών εισφορών ή μέρους αυτών, που προβλέπεται στην εγκύκλιο 1/2020 προκειμένου να καταχωριστούν οι ΑΠΔ στο ΟΠΣ, αφορά αυτές που αντιστοιχούν στην ασφάλιση του λοιπού προσωπικού τους, που δεν ασφαλίζεται με χρήση του Τύπου Αποδοχών 18.

- Σχετικά με τον υπολογισμό των προς καταβολή απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται ανάλογα με την προσέλευση του εργοδότη (πρώτη, δεύτερη, κλπ.) προκειμένου να καταχωριστούν οι ΑΠΔ στο ΟΠΣ, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των καταβολών ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους. Δηλαδή στις περιπτώσεις που οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται στο σύνολό τους ή εν μέρει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (π.χ. Επιδότηση Παγίων Δαπανών Εργοδότη, Προγράμματα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & 100.000 Νέων Θέσεων Εργασίας, Τακτικές Αποδοχές Covid-19), για την καταχώριση των ΑΠΔ θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται, συμπεριλαμβανομένων και των καταβολών που προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της 1/2020 εγκυκλίου και του υπ' αριθ. 152298/Σ.48631/27-4-2021 Γενικού Εγγράφου.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok