Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Ferryhill Capital Partners, Σαράντη, Ιντρακάτ και έγκριση ενημερωτικού Premia Properties

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 09:40
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Ferryhill Capital Partners, Σαράντη, Ιντρακάτ και έγκριση ενημερωτικού Premia Properties

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 942η/13.1.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 100.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 100.000.000.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 150.000 στον κ. Ιωάννη Έξαρχο για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 1) ν. 3606/2007, (για το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο 2013 έως και τις 2.1.2018) και του άρθρου 69 (παρ. 6) (εδάφιο α) του ν. 4514/2018 (για το χρονικό διάστημα από 3.1.2018 έως και τον Μάρτιο 2020), καθώς παρείχε, τόσο o ίδιος όσο και η εταιρία FERRYHILL CAPITAL PARTNERS (της οποίας είναι μοναδικός μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπος), κατ’ επάγγελμα την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών επί μεριδίων Α/Κ καθώς και της διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους € 40.000 στον κ. Δημήτριο Αραβανή για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 1) ν. 3606/2007 (για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2014 έως και τον Ιούλιο 2017), καθώς παρείχε κατ’ επάγγελμα την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών επί μεριδίων Α/Κ, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.500 σε τρία φυσικά πρόσωπα για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής τους επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 1.500 σε έκαστο εκ των κ.κ. Αικατερίνη Π. Σαράντη, Γρηγόριο Π. Σαράντη και κ. Κυριάκο Π. Σαράντη.

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (πρώην ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 3556/2007, καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση 2016 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, παράβαση την οποία διόρθωσε στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.

- Την αποδοχή της αίτησης θεραπείας του κ. Παντελή-Στυλιανού Παπαγεωργίου και την ανάκληση της 13/923/22.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία του είχε επιβληθεί πρόστιμο €10.000 ευρώ, υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε, για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, μέσω των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok