Η ΕΑΕΕ συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα LIFE19 GIE/GR/001127 LIFE PROFILE PROmote Financial Instruments for Liability on Environment

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021 14:38
Η ΕΑΕΕ συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα LIFE19 GIE/GR/001127 LIFE PROFILE PROmote Financial Instruments for Liability on Environment

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) θα συμμετέχει για τα επόμενα τρία (3) έτη ως συνδικαιούχος Εταίρος στην υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού και συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος LIFE19 GIE/GR/001127 LIFE PROFILE με τίτλο «Promote Financial Instruments for Liability on Environment» (ή με το ακρωνύμιο «LIFE PROFILE»).

Το πρόγραμμα «LIFE PROFILE» εγκρίθηκε ως γνωστόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE Περιβάλλον 2019, στον τομέα «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) είναι ο συντονιστής Εταίρος του Έργου, στην υλοποίηση του οποίου, εκτός από την ΕΑΕΕ, συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι Εταίροι και οι ακόλουθοι έξι (6) φορείς, ήτοι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πράσινο Ταμείο,το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και η συμβουλευτική εταιρία «Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική Ε.Ε.».

Στόχος του προγράμματος «LIFE PROFILE» είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, μέσω ιδίως της επεξεργασίας, ανάπτυξης και προώθησης ενός αξιόπιστου και εύχρηστου μεθοδολογικού εργαλείου αποτίμησης/ αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου των δραστηριοτήτων (φορέων εκμετάλλευσης) που εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και του Π.Δ. 148/2009, με το οποίο ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία ELD στην ελληνική νομοθεσία. Η ΕΑΕΕ αποφάσισε με ιδιαίτερη θέρμη και με την στήριξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της να συμμετάσχει ως Εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LIFE PROFILE» πιστεύοντας ότι η υλοποίηση του έργου αυτού θα συνδράμει αποφασιστικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης (ELD) στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΕΑΕΕ, στο πλαίσιο της αναγκαίας συνεργασίας της με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της για την υλοποίηση του προγράμματος «LIFE PROFILE», ενημερώνει ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα -εντός των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021- θα ζητήσει τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίου που θα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με σκοπό κυρίως την έρευνα (καταγραφή) και αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο, των προσφερόμενων προϊόντων - μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας και της επάρκειας αυτών, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της Οδηγίας ΕLD και του αντίστοιχου Π.Δ. 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.

Ειδικότερα, με το Ερωτηματολόγιο αυτό θα επιχειρηθεί:

▪ Η διερεύνηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης, εμπειρίας και ετοιμότητας (μέχρι σήμερα) των ασφαλιστικών εταιριών να συμμετάσχουν σε αυτό το επιχειρηματικό πεδίο (έρευνα σε επίπεδο τεχνογνωσίας, εκτίμησης και ανάληψης κινδύνων, ανάπτυξης προϊόντων, αντασφάλισης, διαχείρισης απαιτήσεων, πωλήσεων κ.α.).

▪ Ο προσδιορισμός των κύριων λειτουργικών κινδύνων των φορέων εκμετάλλευσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πρόκληση περιβαλλοντικών ζημιών.

▪ Η αξιολόγηση του επιπέδου κάλυψης του χρηματοοικονομικού κινδύνου των ασφαλισμένων φορέων εκμετάλλευσης εις ό,τι αφορά την έκθεσή τους σε περιβαλλοντικές ζημίες, κ.ά.

Ο σχεδιασμός και η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου αποτελεί μέρος της προπαρασκευαστικής Δράσης Α2 του προγράμματος «LIFE PROFILE», στην οποία συμμετέχει η ΕΑΕΕ και έχει στόχο τη σύνταξη και δημοσίευση δύο Εκθέσεων (Reports), εκ των οποίων η πρώτη Έκθεση (Stakeholder Questionnaire Analysis Report) θα αφορά ισομερώς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές), ενώ η δεύτερη Έκθεση θα είναι επικεντρωμένη στην Ασφαλιστική Αγορά Κάλυψης της Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Environmental Liability Insurance Market Report).

Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι εκτός από το ειδικό Ερωτηματολόγιο για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, θα σχεδιαστούν και θα κυκλοφορήσουν, το ίδιο χρονικό διάστημα, δύο ακόμα Ερωτηματολόγια, ήτοι ένα Ερωτηματολόγιο ειδικά για τους Φορείς Εκμετάλλευσης - Επιχειρήσεις και ένα Ερωτηματολόγιο ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Τα αποτελέσματα και οι Εκθέσεις της Δράσης Α2 είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την εξέλιξη του Προγράμματος «LIFE PROFILE», καθώς αναμένεται να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη σημερινή κατάσταση στον τομέα της ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης στη χώρα μας, καθώς και για την οπτική γωνία που προσεγγίζουν το θέμα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Η αποτελεσματική συμμετοχή της ΕΑΕΕ στο πρόγραμμα «LIFE PROFILE» προϋποθέτει αναμφίβολα την αναγκαία στήριξη και πολύτιμη συνδρομή των εταιρών μελών της. Η ΕΑΕΕ θα διαβιβάσει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της προς συμπλήρωση το ανωτέρω Ερωτηματολόγιο, ευθύς μόλις οριστικοποιηθεί.

Videos

  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
    • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

    • Watch Video

  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
    • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

    • Watch Video

  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
    • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

    • Watch Video

  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
    • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

    • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok