ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 08:54
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) οργανώνει εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, την

Τρίτη και Πέμπτη, 18 και 20 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 – 19:20

Το σεμινάριο παρουσιάζει και αναπτύσσει τους κινδύνους που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισης τους, καθώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναλύεται, το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη επαγγελματιών έναντι τρίτων, καθώς και τις απορρέουσες, κατά περίπτωση, υποχρεώσεις ασφάλισής τους.

Ειδικότερα, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:

α. Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης
• Ορισμοί και Μεγέθη
• Παροχές και Οφέλη
• Εγχώριες και Διεθνείς Τάσεις

β. Ο νέος «Κόσμος» των Επαγγελματικών Απαιτήσεων
• Το Νομοθετικό Πλαίσιο και οι απορρέουσες υποχρεώσεις των Επαγγελματιών
• Πηγές και Ανάλυση των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
• Η υποχρεωτικότητα της Ασφαλιστικής Κάλυψης
• Η Αιτία της εκρηκτικής αύξησης στη ζήτηση της Ασφάλισης

γ. Η αξιοποίηση των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης στην καθημερινότητα του Επαγγελματία
• Ο Περιορισμός του Κινδύνου
• Προσφερόμενες Λύσεις Προβλημάτων

δ. Η Δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
• Αναλαμβανόμενοι και Διαπραγματευόμενοι Κίνδυνοι
• Ασφαλιστικές Καλύψεις και Προγράμματα Ασφάλισης
• Όροι Συμβολαίου, Εξαιρέσεις και Απαλλαγές
• Πρωτόκολλα Διαδικασιών
(Η Αίτηση Ασφάλισης, η Έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η αναγγελία της Ζημίας και η Διαχείρισή της, η Αποζημιωτική Πολιτική και η Διαδικασία της Αποζημίωσης)

ε. Η Συστηματική Διαδικασία της Αξιολόγησης Κινδύνου
• Μέθοδοι Underwriting
• Ανάληψη Διαπραγματευόμενου Κινδύνου
• Διαπραγμάτευση αρχικώς απορριπτέου Κινδύνου
• Μέθοδοι Τιμολόγησης του αναλαμβανόμενου Κινδύνου

στ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης
• Πλεονεκτήματα της Ασφάλισης και οφέλη υπέρ του Πελάτη
• Δυνητική Αγορά και Μέθοδοι Διείσδυσης
• Διατηρησιμότητα και Ανανεωσιμότητα Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του αντικειμένου, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πωλήσεών τους. Σε αυτήν την έννοια, προβλέπονται εμπεριστατωμένες αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο και τη νομοθεσία που διέπει την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, αναφορές στους θεμελιώδεις πυλώνες της και εφαρμογή διαδραστικών μεθόδων βιωματικής μάθησης του θεματικού αντικειμένου, προς όφελος της πλήρους εμπέδωσής του από το εκπαιδευτικό κοινό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:
α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
β) Στελέχη Τομέων Ασφαλίσεων Ευθύνης των Ασφαλιστικών Εταιριών και των Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν περισσότερο στις διαστάσεις και εφαρμογές των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.
γ) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, δια της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους.
δ) Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing και Product Development που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά, διοίκησης πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων, στους τομείς Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.
ε) Πραγματογνώμονες, Underwriters, Claims Managers, Adjusters και Handlers που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις λεπτομέρειες αξιολόγησης, ανάληψης, διαχείρισης και αποζημίωσης Κινδύνων Επαγγελματικής Ευθύνης.
στ) Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που ως εκ της θέσης τους εμπλέκονται συστηματικά σε θέματα Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.
ζ) Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται θέματα σχετικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.
η) Επαγγελματίες που υπέχουν υποχρεώσεων Ευθύνης έναντι τρίτων, ενδεικτικά των πελατών και του προσωπικού τους. Σεμιναρίου

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, είναι οι εξής:

• Η εξειδίκευση των Στελεχών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας, στο συνολικό φάσμα θεμάτων των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.
• Η εμβάθυνση στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης και στην αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Κινδύνων και της εφαρμοζόμενης Αποζημιωτικής Πολιτικής.

• Η αναγνώριση και η κατανόηση μεθόδων και πρακτικών ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των λόγων που αυτές επιλέγονται και χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητα του εκπαιδευτικού κοινού.
• Ο εμπλουτισμός και η εξειδίκευση των γνώσεων και εμπειριών των σπουδαστών, δια μέσου της ανάλυσης πραγματικών παραδειγμάτων και επιλεγμένων case studies, στο πλαίσιο διάδρασης μεταξύ των Εισηγητών και των σπουδαστών του Προγράμματος.
• Η βιωματική κατανόηση του θεματικού αντικειμένου, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας του εκπαιδευτικού κοινού, των προοπτικών εξέλιξής του και της ανάπτυξης των εργασιών Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas. Ο κ. Βούλγαρης έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Επαγγελματικής Ευθύνης, της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κ. Βούλγαρης είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεματικών ενοτήτων Ευθύνης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok