Aναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Τρίτη, 04 Μαρτίου 2014 11:26

Στη σύνοδο της 26ης Φεβρουαρίου, oι ευρωβουλευτές, ενέκριναν την τροποποίηση των κανόνων που διέπουν τις ασφάλειες ζωής και τις λοιπές ασφαλίσεις, προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές και να προωθείται ο ανταγωνισμός υπό ίσους όρους μεταξύ των διαμεσολαβητών (πωλητών), είτε είναι συνδεδεμένοι με ασφαλιστική επιχείρηση είτε όχι. Βάσει των αναθεωρημένων κανόνων που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές, οι πολίτες θα ενημερώνονται πληρέστερα για τα διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα και θα μπορούν να τα αγοράζουν πιο εύκολα, θα λαμβάνουν καλύτερες συμβουλές από τους πωλητές και, συνεπώς, θα προστατεύονται από παραπλανητικές πρακτικές.

 

Πριν από την υπογραφή ασφαλιστικής σύμβασης, οι αγοραστές ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνουν τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με το είδος της ασφάλειας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, τους κινδύνους που καλύπτει ή όχι η ασφάλεια και τον τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων, σε απλή και εύκολα κατανοητή γλώσσα. Οφείλουν επίσης να ενημερώνονται για το συνολικό κόστος της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τελών για την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών.

 

Οι πωλητές των ασφαλειών θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους και θα γνωστοποιούν στον πελάτη τυχόν σύγκρουση συμφερόντων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να απαιτούν από τους πωλητές να αποκαλύπτουν τις αμοιβές και προμήθειές τους, αλλά και τυχόν μη χρηματικά οφέλη.

 

Ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών:

 

Οι πωλητές ασφαλειών θα πρέπει να προβαίνουν σε εγγραφή τους σε μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής τους. Το προσωπικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οφείλει να είναι καλά καταρτισμένο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στα αιτήματα και τις ανάγκες των πελατών.

 

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές χρειάζεται να διαθέτουν οι ίδιοι ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία θα καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.250.000 ευρώ ανά απαίτηση.

 

Για την προστασία των πελατών έναντι της οικονομικής αδυναμίας τού εκάστοτε πωλητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (μεσίτες ή πωλητές) θα πρέπει να συστήνουν ένα ταμείο εγγύησης ή να έχουν χρηματοοικονομική ικανότητα που αντιστοιχεί, σε μόνιμη βάση, στο 4% των ετήσιων εισπραχθέντων ασφαλίστρων, με ελάχιστο όριο τα 18.750 ευρώ.

 

Ασφαλιστικά πακέτα:

 

Όταν μια ασφαλιστική σύμβαση πωλείται μαζί με άλλη υπηρεσία ή άλλο προϊόν ως μέρος ενός πακέτου, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλουν να προσφέρουν τη δυνατότητα στον πελάτη να αγοράσει τα διάφορα στοιχεία από κοινού ή χωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του, και να του παρέχουν ξεχωριστές ενδείξεις των ασφαλίστρων ή των τιμών κάθε στοιχείου.

 

Όπως σημειώνεται στο σχετικό ανακοινωθέν τύπου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 26 Φεβρουαρίου επί των τροπολογιών, αλλά όχι ως προς τη συγκεκριμένη νομοθεσία στο σύνολό της, προκειμένου να επιβεβαιώσει τη θέση του, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο των Υπουργών.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok